Prima Moda – wycena i analiza


Prima Moda działa na rynku obuwniczym. W swojej ofercie posiada obuwie damskie, męskie, torebki, środki konserwacji do obuwia oraz galanterię skórzaną. Produkty spółki sprzedawane są w salonach firmowych zlokalizowanych w centrach handlowych w największych miastach w Polsce. W chwili obecnej Prima Moda posiada prawie 40 salonów firmowych w prestiżowych lokalizacjach.

Artykuł powstał w ramach projektu Taurus Investment Fund

⟶ Przejdź do strony projektu

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział głosów na walnym zgromadzeniu 
Dariusz Plesiak 1.820.000 56,87% 3.420.000 71,25%
INC Investments & Consulting S.A. 260.363 8,13% 260.363 5,42%
Pozostali 1.119.637 35,00% 1.119.637 23,33%

W listopadzie 2007 roku nastąpił debiut Prima Moda S.A na GPW w Warszawie. Przeglądając podstawowe informacje o firmie możemy dostrzec, że Prezes Zarządu – Dariusz Plesiak – jest jednocześnie największym udziałowcem spółki i posiada ponad 70% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Ułatwia to bardzo zarządzanie spółką, ponieważ w tym przypadku interesy akcjonariuszy i zarządu są zbieżne. Analizując skład Rady Nadzorczej można również stwierdzić, że są to ludzie wykształceni, z szerokim bagażem doświadczeń zebranym w omawianej spółce oraz innych instytucjach.

Modele predykcji bankructwa

Do oceny zagrożenia spółki upadłością użyto trzech modeli Hałdy, Hadasik, Mączyńskiej, Wierzby oraz Gajdki i Stosa. Otrzymane wyniki zaprezentowano w poniższej tabeli.

Model 2015 2016
HOŁDY -2,69 9,353267
HADASIK -0,61520457 0,472388
MĄCZYŃSKIEJ -3,31438435 5,33
WIERZBY -1,56662628 1,554478
GAJDKI I STOSA -0,1725541 1,08

Spółki zagrożone są upadłością, wtedy gdy wyliczone wartości funkcji są odpowiednio niższe:

  • Model Hołdy – FH ≤ –0,3,
  • Model Hadasik – FHA < 0
  • Model Mączyńskiej – FM ≤ 0
  • Model Wierzby – FW < 0 
  • Model Gajdki i Stosa – FGS < 0,45

Z otrzymanych wyników możemy dowiedzieć się, że w 2015 roku wszystkie modele predykcji bankructwa pokazywały, że spółka jest zagrożona upadłością. Natomiast w 2016 roku modele ukazują, że kondycja spółki wyraźnie się poprawiła. Ponadto, wyniki wskazują na znaczącą poprawę wyników osiąganych przez spółkę  PRIMA MODA, oraz nie wykazują zagrożenia upadłością.

Wycena porównawcza

Do wyceny porównawczej spółki wybrano 5 wskaźników P/E, P/BV, P/S, EV/EBITDA, EV/EBIT oraz EV/Sprzedaż.  Do wyceny wybrano spółki z tego samego sektora (handel detaliczny) co spółka wyceniana. Grupa spółek, to spółki z tego samego sektora oraz będące bezpośrednią konkurencją wycenianego przedsiębiorstwa w tym samym kraju. Porównaniem jest też średnia dla całego sektora handlu detalicznego w Polsce, a także wszystkie spółki należące do indeksu WIG-Odzież. Tabela 1 przedstawia wybrane spółki oraz wartości wskaźników, które będą stanowiły bazę porównawczą.

C/WK C/P C/Z C/EBIT EV/P EV/EBIT EV/EBITDA Liczba Akcji
PMA (PRIMAMODA) 1,92 0,45 1,43 1,39 0,61 1,88 1,73 3200000
SEKTOR: HANDEL DETALICZNY 1,54 0,62 16,79 11,91 0,57 16,42 10,75
WIG-ODZIEŻ 1,22 0,74 17,13 11,4 0,93 12,88 11,39
WOJ (WOJAS) 1,05 0,28 33,58 12,17 0,49 21,15 9,49
CCC 9,53 2,66 31,46 24,78 2,95 27,51 22,73
SOL (SOLAR) 0,26 0,26 0,24 19,64
MON (MONNARI) 1,33 1,06 7,78 15,43 0,85 12,41 9,74
WTN (WITTCHEN) 2,43 1,52 15,8 10,9 1,53 10,99 9,17
Mediana grupy wybrany spółek 1,33 1,06 23,63 13,80 0,85 16,78 9,74
Mnożniki SEKTOR: HANDEL DETALICZNY WIG-ODZIEŻ Mediana grupy wybrany spółek Dane PRIMAMODA Wartości
C/WK 1,54 1,22 1,33 Wartość księgowa 8416
C/P 0,62 0,74 1,06 Przychody ze sprzedaży 36 096
C/Z 16,79 17,13 23,63 Zysk netto 11 264
C/EBIT 11,91 11,4 13,80 EBIT 11 645
EV/P 0,57 0,93 0,85 Przychody ze sprzedaży 36 096
EV/EBIT 16,42 12,88 16,78 EBIT 11 645
EV/EBITDA 10,75 11,39 9,74 EBITDA 11 208

Następnie otrzymane mnożniki pomnożono przez odpowiednie dane z otrzymane z raportów spółki PEPEES. Otrzymano wartości, które powinna być warta spółka w tys. zł według odpowiednich mnożników. Wartości spółki dla każdego mnożnika przedstawiono w poniższej tabeli.

Wartość spółki według Sektora: Handel detaliczny Wartość spółki według WIG-ODZIEŻ Wartość spółki według grupy wybranych spółek
12960,64 10267,52 11193,28
22379,52 26711,04 38261,76
189122,6 192952,3 266168,3
138692 132753 160701
20574,72 33569,28 30681,6
191210,9 149987,6 195403,1
120486 127659,1 109165,9

Kolejnym krokiem było obliczenie, ile według wycen powinna być warta jedna akcja spółki PRIMA MODA oraz obliczenie średniej wartości dla każdej prezentowanej grupy.

Mnożniki Wartość jednej akcji według Sektora: Handel detaliczny Wartość spółki według WIG-ODZIEŻ Wartość jednej akcji według grupy wybranych spółek
C/WK 4,0502 3,2086 3,4979
C/P 6,9936 8,3472 11,9568
C/Z 59,1008 60,2976 83,1776
C/EBIT 43,34123 41,48531 50,21906
EV/P 6,4296 10,4904 9,588
EV/EBIT 59,75341 46,87113 61,06347
EV/EBITDA 37,65188 39,89348 34,11435
ŚREDNIA 31,04582 30,08482 36,23103

Ostatnim etapem wyceny jest obliczenie średniej dla każdej grupy porównawczej oraz przypisanie wag.

Wartość Waga
SEKTOR: HANDEL DETALICZNY 31,05 zł 30%
WIG-ODZIEŻ 30,08 zł 30%
Grupa spółek 36,23 zł 40%

Wartość jednej akcji

32,83 zł

Według wyceny porównawczej jedna akcja spółki PRIMA MODA powinna być warta 32,83 zł. Oznacza to, że spółka jest niedowartościowana. Akcje powinny zyskiwać na wartości, dlatego warto rozważyć zakup akcji do portfela inwestycyjnego.  Zwracając uwagę, że obecnie kurs akcji PRIMA MODA wynosi 5,05 zł, jeśli kurs wzrośnie do poziomu 32,83 zł to możemy zainkasować ponad 500% zysku!!!

Analiza raportów finansowych

Rachunek zysków i strat

Pozycja 2015 2016 4 ostatnie kwartały (marzec ’17) Zmiana w 2016 Zmiana ostatnie 4 kwartały
Przychody ze sprzedaży 39 486 35 838 36 096 -9,24% 0,72%
Zysk ze sprzedaży -3 447 -654 1 256 81,03% 292,05%
Zysk operacyjny (EBIT) -3 941 9 742 11 645 347,20% 19,53%
Zysk przed opodatkowaniem -4 228 9 182 11 208 317,17% 22,06%
Zysk netto -4 228 9 179 11 264 317,10% 22,71%

Analizując rachunek zysków i strat (dane w tys. zł) możemy zauważyć, że przychody ze sprzedaży produktów w 2016 roku spadły w porównaniu z 2015 roku, jest to niepokojący sygnał. Natomiast zysk ze sprzedaży, zysk operacyjny, zysk przed opodatkowaniem oraz zysk netto zanotowały znaczny wzrost wartości. Sam zysk netto w 2016 roku w porównaniu do 2015 zanotował wzrost o 317%. Jest to bardzo pozytywny sygnał. Spółka mimo mniejszych przychodów ze sprzedaży zaczęła przynosić zyski. Jest to bardzo pozytywny sygnał i może oznaczać, że zaczęto lepiej zarządzać spółką, co pozwoliło osiągnąć lepsze wyniki.

Bilans

Pozycja 2015 2016 4 ostatnie kwartały (marzec ’17) Zmiana w 2016 Zmiana ostatnie 4 kwartały
Aktywa/ Pasywa razem 14 675 30 494 28 728 107,80% -5,79%
Aktywa Trwałe 6 326 14 713 14 476 132,58% -1,61%
Aktywa Obrotowe 8 349 15 781 14 252 89,02% -9,69%
Kapitał Własny -189 8 990 8 402 4856,61% -6,54%
Zobowiązania długoterminowe 383 392 4 365 2,35% 1013,52%
Zobowiązania krótkoterminowe 14 481 21 112 15 961 45,79% -24,40%

Analizując bilans spółki możemy zauważyć, że w 2016 zanotowano dwukrotny wzrost sumy bilansowej w porównaniu z 2015 roku. Wśród aktywów trwałych znaczący wzrost zanotowały wartości niematerialne i prawne, natomiast pozycją aktywów obrotowych, która zanotowała duży wzrost w roku 2016 są zapasy. Wśród źródeł finansowania znacząco wzrosły kredyty. W ostatnim kwartale zarządzający spółką zdecydowali się finansować spółkę leasingiem finansowym, co znacznie zwiększyło pozycję zobowiązań długoterminowych.

Struktura Aktywów 2015 2016 4 ostatnie kwartały (marzec ’17)
Aktywa Trwałe 43.11% 48.25% 50.39%
Aktywa Obrotowe 56.89% 51.75% 49.61%
Struktura Pasywów
Kapitał Własny -1,29% 29,48% 29,25%
Zobowiązania długoterminowe 2,61% 1,29% 15,19%
Zobowiązania krótkoterminowe 98,68% 69,23% 55,56%

Analizując strukturę aktywów możemy zauważyć, że spółka zwiększa aktywa trwałe i zarazem zmniejsza się udział aktywów obrotowych w strukturze. Jednakże obie pozycje oscylują w okolicach 50%. Ważnym aspektem jest to, że w 2015 roku spółka finansowała się prawie w całości długiem krótkoterminowym. Jest to niepokojący sygnał, ponieważ spółka mogła mieć problemy ze spłatą swoich zobowiązań. W następnych okresach zobowiązania krótkoterminowe znacznie zmalały i stanowią teraz około 55% sumy bilansowej. Zanotowano znaczący wzrost kapitału własnego. Ważnym przejawem jest to, że spółka nie finansuje się już tylko kapitałem obcym zwłaszcza krótkoterminowym. Spółka zdecydowała się na częściowe finansowanie kapitałem własnym, który jest co prawda kapitałem droższym, ale zmniejszyła ryzyko niewypłacalności.

Analiza wskaźnikowa

Wskaźniki wartości rynkowej

Wskaźnik PRIMAMODA Sektor
Cena/Wartość księgowa 1,92 1,59
Cena/Przychody ze sprzedaży 0,45 0,42
Cena/Zysk 1,43 16,45
EV/EBIT 1,88 12,39
EV/EBITDA 1,73 9,72

Wskaźnik Cena/Wartość księgowa  oraz cena do przychodów ze sprzedaży są nieznacznie wyższe niż średnie w sektorze, ale te różnice są naprawdę nieduże. Warto zwrócić uwagę na różnice między wartością wskaźników cena do zysku, EV do EBIT oraz EV do EBITDA dla spółki PRIMODA oraz dla sektora. Różnice te są stosunkowo duże i zdecydowanie korzystniejsze dla analizowanej spółki. Oznacza to, że inwestycja w akcje spółki PRIMA MODA jest dużo bardziej atrakcyjna niż w akcje spółek z sektora handlu detalicznego.

Wskaźniki rentowności

Wskaźnik PRIMAMODA Sektor
ROE
Q3 2016 92,20% 11,10%
Q4 2016 102,10% 15,52%
Q1 2017 134,06% 13,09%
ROA
Q3 2016 32,15% 4,82%
Q4 2016 30,10% 4,76%
Q1 2017 39,21% 3,99%

Wskaźniki ROE ora ROA dla spółki PRIMA MODA wyraźnie rosną w ostatnich trzech prezentowanych kwartałach, co jest bardzo pozytywnym sygnałem dla inwestorów. Ponadto wartości tych wskaźników dla analizowanej spółki są dużo wyższe niż średnia dla sektora.

Wskaźniki płynności i zadłużenia

Wskaźnik PRIMAMODA Sektor
Zadłużenie ogólne 0,71 0,46
Zadłużenie kapitału własnego 2,42 0,84
Zastosowanie kapitału obcego 1,43 0,89
Kapitał Własny/Aktywa Trwałe 0,58 1,1
(KW +ZD)/AT 0,88 1,35
Płynności szybkiej 0,14 0,45
Płynności bieżącej 0,89 1,35

Patrząc na wskaźniki płynności i zadłużenia możemy stwierdzić, że wszystkie przedstawione wskaźniki dla spółki są niższe od średniej dla sektora. Wskaźniki te są też w każdym przypadku niższe niż ogólnie przyjęte wartości jako poprawne. Oznaczać może to, że spółka może mieć problemy ze spłatą swoich zobowiązań. Oznacza to również, że spółka PRIMA MODA finansuje się głównie kapitałem obcym. Wartości tych wskaźników znacznie się poprawiają w porównaniu z poprzednimi okresami, co może oznaczać, że spółka jest na dobrej drodze, żeby osiągać dobre wyniki finansowe oraz zredukować ryzyko niewypłacalności.

Przegląd ostatnich informacji na temat spółki PRIMA MODA

Obecność na popularnym serwisie to jeden z elementów rozwoju kanałów sprzedaży online. Allegro pozwala znacznie poszerzyć zasięg oferty Prima Mody.

Po uruchomieniu e-sklepu, który notuje znaczące wzrosty sprzedaży, Prima Moda rozwija sprzedaż poprzez serwis Allegro. To jeden z elementów strategii polegającej na konsekwentnej rozbudowie kanałów sprzedaży online. Serwis Allegro pozwala znacznie poszerzyć zasięg oferty. W połączeniu ze stałym udoskonalaniem komunikacji online z klientami pozwala to wzmocnić pozycję konkurencyjną spółki. Prima Moda oferuje poprzez serwis Allegro pełne spektrum produktów.

Prima Moda rezygnuje z planowanej emisji obligacji o wartości do 3 mln zł – podała spółka w komunikacie. Prima Moda otrzymała od “znaczącego podmiotu finansowego” propozycję przewyższającą planowane wpływy z emisji.

“Po analizie, zarząd podjął uchwałę o niedokonywaniu przydziału obligacji serii A, emisja obligacji serii A nie doszła do skutku” – napisano w komunikacie. Znaczący podmiot finansowy wyraził zainteresowania udzieleniem finansowania spółce. Szacowana kwota transakcji ma być wyższa niż wartość emisji obligacji (…). Emitent informuje, że we wskazanych okolicznościach, kierując się interesem akcjonariuszy, spółka zaangażuje się w nowy projekt inwestycyjny” – dodano.

Podsumowując

Spółka PRIMA MODA znajduje się w coraz lepszej kondycji finansowej. Patrząc na wartości modeli predykcji bankructwa pokazują, że jeszcze w 2015 roku spółka była zagrożona upadłością, natomiast już w 2016 roku modele pokazują, że zagrożenia upadłością nie ma. Potwierdzają to również polepszające się wskaźniki płynności oraz zadłużenia. Analiza wskaźników rentowności oraz wartości rynkowej ukazują, że inwestycja w akcje spółki jest bardzo korzystna w porównaniu do średniej sektora. Wycena porównawcza pokazuje, że akcje spółki PRIMA MODA są niedowartościowane i można spodziewać się wzrostu kursu akcji oraz zysku nawet 500%. Spółka znajduje się w dobrej kondycji, jest dobrze zarządzana dlatego warto zastanowić się nad inwestycją w akcje spółki PRIMA MODA.

Przedstawiony powyżej materiał ma charakter tylko i wyłącznie informacyjno-edukacyjny i jest zamieszczany w celach edukacyjnych przez członków Studenckiego Koła Naukowego Taurus działającego przy Katedrze Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Autorzy serwisu prezentują własne analizy, komentarze, decyzje i wybory inwestycyjne dokonywane na własnych rachunkach inwestycyjnych, dlatego nie należy traktować poniższej treści jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Przedstawiony materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. SKN Taurus oraz portal www.skntaurus.pl nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane dobrowolnym wykorzystywaniem materiałów, treści, informacji oraz opinii zawartych w serwisie przez jego użytkowników.