CCC – analiza


O spółce

CCC to spółka akcyjna z siedzibą w Polkowicach, w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Firma zajmuje się dystrybucją obuwia na terenie Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Niemiec, Austrii, Chorwacji, Słowenii, Rosji, Łotwy, Litwy, Estonii, Rumunii, Bułgarii, Ukrainy i Serbii (stan na 01.12.2016 r.). Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2 grudnia 2004 r. Jej udział w polskim rynku sprzedaży obuwia niezależne badania szacują na 18%. Głównym udziałowcem firmy jest posiadający 35% akcji Dariusz Miłek, który swoją biznesową karierę rozpoczynał od handlu na lubińskim targowisku.

Sprzedaż obuwia prowadzona jest w ramach własnych salonów firmowych oraz sklepów działających na zasadzie franczyzy. Główne źródła zaopatrzenia stanowią zarówno producenci zagraniczni, jak i krajowi. Istotną przewagę rynkową daje Grupie posiadanie własnej produkcji obuwia w ramach CCC Factory.

W styczniu 2016 roku Grupa CCC została głównym udziałowcem firmy eobuwie.pl S.A., kupując pakiet 75% akcji tej spółki. Firma zyskała tym samym możliwość sprzedaży obuwia poprzez kanał e-commerce.

Analiza sektora (handel detaliczny odzieżą i akcesoriami)

Rok 2016 był rekordowy dla firm odzieżowych. LPP – największa firma odzieżowa w kraju miała ponad 6 mld zł przychodów, czyli o 17% więcej niż w 2015 roku. W tym czasie powiększyła powierzchnię sklepów w 18 krajach o 9,2%. Przychody w naszym kraju odpowiadały połowie obrotów spółki. W roku 2017 LPP stara się odbudować wizerunek marek grupy poprzez rozwój za granicą oraz sprzedaż internetową. Rekordowe obroty w roku poprzednim wykazała również grupa obuwnicza Dariusza Miłka – CCC. Wyniosły one 3,2 mld zł i były o prawie 40 proc. większe niż w roku 2015. W tym czasie powierzchnie sklepów się zwiększyły o 13,6%, a liczba sklepów o 26 lokalizacji. Wzrosty są efektem zakupu internetowego sklepu detalicznego „eObuwie”, którego przychody wyniosły 302 mln zł. W bieżącym roku firma chce przekroczyć 4 mld zł przychodów i powiększyć metraż sklepów o 100 tys. mkw., przy czym większość za granicą. Grupa VISTULA działa tylko na terenie Polski, ale mimo to jej obroty urosły w roku 2016 do prawie 600 mln zł. W tym roku strategią spółki jest rozwój sieci franczyzowej (również w segmencie jubilerskim) oraz zwiększenie sprzedaży internetowej. Dla mniejszych firm z sektora Internet jest podstawowym sposobem zwiększenia skali biznesu za granicą. Rozszerzeniem działalności e-sklepów poza granicami kraju zajmą się także marki Gino Rossi i Wojas. Ranking spółek sektora pod względem sprzedaży za rok 2015 przedstawia się następująco: miejsce 1. ze sprzedażą 5.130.353 tys. zł zajmuje LPP S.A., miejsce drugie – CCC S.A z przychodami ze sprzedaży 2.307.000 tys. zł, zaś na 3. miejscu H&M sp. z o.o. i sprzedaż na poziomie 1.506.662 tys. zł. Tuż za podium znajduje się Deichmann Obuwie Sp. z o.o. z przychodami ze sprzedaży równymi 678.850 tys. zł. W roku 2015 w sektorze znajdowało się 330 spółek, co oznacza wzrost o 22 spółki (z 508 w roku 2014). Przychody sektora ze sprzedaży za rok 2015 wyniosły 16.694.397,95 tys. zł, koszty wyrobów sprzedanych 8.846.060,97 tys. zł, zysk operacyjny 1.116.716,14 tys. zł, przychody nieoperacyjne ogółem 61.615,76 tys. zł, koszty nieoperacyjne ogółem 188.977,16 tys. zł, podatek dochodowy 98.565,26 tys. zł, zysk netto 891.793,38 tys. zł. Aktywa obrotowe sektora w roku 2015 były równe 6.125.264,06 tys. zł, aktywa trwałe 4.311.884,45 tys. zł, aktywa ogółem 10.437.147,50 tys. zł, zobowiązania ogółem 5.021.978,50 tys. zł, wartość aktywów netto ogółem 5.415.170,01 tys. zł, pasywa ogółem 10.437.148,50 tys. zł. Średnio rzecz biorąc w roku 2015 w sektorze zysk wyniósł 2.702,40 tys. zł, stopa wzrostu sprzedaży netto 0,54 (proc.), wskaźnik obrotu należnościami [w Nakłady inwestycyjne w sektorze w roku 2015 wyniosły 48.917,61 tys. zł, wypłacono 457.235,90 tys. zł z tytułu dywidendy. Wartość indeksu WIG-ODZIEŻ z 2 sierpnia 2017 roku jest równa 6272.81 pkt. Roczna stopa zwrotu wynosi 21,23%, zaś 3 miesięczna 8,04%. Oznacza to, że spółki z sektora sukcesywnie i dynamicznie realizują swoje strategie rozwoju.

       Sektor znajduje się w fazie wzrostu. Występuje wysoki popyt środkowego segmentu klienta na produkty spółek z sektora, które charakteryzują się dobrą jakością i niskimi cenami.

Szczególne czynniki dla branży:

1. CCC dystrybuuje towary do punktów sprzedaży poprzez firmy zewnętrzne na zasadzie outsourcingu, zatem ceny paliwa mają wpływ na koszty.

2. Ryzyko związane z sytuacją gospodarczą w Polsce: np. spadek poziomu konsumpcji i wydatków na odzież i obuwie. Siła nabywcza krajowych konsumentów skorelowana jest z dynamiką PKB, inflacją i stopą bezrobocia.

3. Zmiany poziomów kursów walutowych, przede wszystkim USD i EUR (denominowana praktycznie całość importu grupy CCC, koszt zakupu komponentów do produkcji obuwia oraz duży odsetek kosztów wynajmu powierzchni). Wpływa to na strukturę kosztów ogółem. Zobowiązania kredytowe w walutach obcych mogą obciążać wynik finansowy.

4. Zmiana Przepisów celnych i administracyjnych w zakresie importu obuwia – rozszerzanie lub ograniczenie możliwości importu obuwia. Zaletą jest przystąpienie Polski do UE co praktycznie likwiduje procedury celne dla wewnątrzwspólnotowego przepływu towarów udogodnienie logistyczne

5. CCC – jako duża firma jest w stanie wykreować określone wzory i promować je jako obowiązująca moda i wpływać na preferencje nabywcze klientów

6. Warunki pogodowe są czynnikiem wpływającym na wartość sprzedaży; np. krótka i ciepła zima zmniejszy przychody ze sprzedaży obuwia zimowego.

ANALIZA SWOT

                    MOCNE STRONY

                       SŁABE STRONY

 1. Silna i rozpoznawalna na polskim rynku marka sieci sklepów;

  1. Sprawdzony i dobry model biznesowy, który może być powielany za granicą;

  2. Liczne portfolio własnych marek obuwniczych;

  3. Kompetentny i doświadczony zarząd;

  4. Nowoczesne centrum logistyczne i własna fabryka obuwia skórzanego;

  5. Lider polskiego rynku.

 1. Duża zależność wyników spółki od pogody w najważniejszych dla niej okresach sprzedażowych;

 2. Wzrost wskaźników zadłużenia w razie pogorszenia wyników, np. z powodu gorszej kolekcji albo niesprzyjającej pogody;

 3. Możliwy negatywny wpływ ewentualnego rozwodnienia w wyniku emisji akcji w ramach kapitału docelowego.

                      SZANSE

                         ZAGROŻENIA

 1. Ekspansja w Europie Zachodniej (szczególnie w Niemczech) i zdobycie udziałów w rynku kosztem konkurencji (część firm miała problemy);

 2. Dalsze zwiększanie powierzchni handlowej w Polsce i Europie Zachodniej;

 3. Szybkie osiągnięcie rentowności przez nowo powstające sklepy;

 4. Możliwe otwarcie nowych placówek franczyzowych na nowych rynkach.

 1. Niepowodzenie ekspansji na zachodnioeuropejskich rynkach;

 2. Problemy z terminowym zakupem kolekcji spowodowane dynamicznym wzrostem sprzedaży;

 3. Ryzyko kursowe – słabszy złoty względem euro (czynsze) i dolara (towary) może negatywnie wpłynąć na wyniki;

 4. Problemy z dostępnością do powierzchni handlowej w Europie Zachodniej oraz wzrost kosztów;

 5. Spowolnienie gospodarcze i spadek popytu.

Polityka dywidendowa CCC S.A.

Zarząd CCC zamierza przedkładać Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję wypłaty dywidendy w wysokości od 33% do 66% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej CCC, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, przy założeniu że relacja długu netto do EBITDA na koniec roku obrotowego, którego dotyczyć będzie podział zysku, wynosiła będzie poniżej 3,0.

Historia dywidend CCC S.A.

Rok obrotowy

Dywidenda razem
(mln zł)

Dywidenda na akcję
(zł)

Dzień dywidendy

Termin wypłaty dywidendy

% zysku jednostkowego przeznaczonego na dywidendę

% zysku skonsolidowanego przeznaczonego na dywidendę

2015

86.016.000,00

2,19

31.08.2016

13.09.2016

30%

33%

2014

115.200.000,00

3,00

23.09.2015

08.10.2015

99%

27%

2013

61.440.000,00

1,60

26.09.2014

10.10.2014

62%

49%

2012

61.440.000,00

1,60

26.09.2013

11.10.2013

100% + część kapitału zapasowego

58%

2011

61.440.000,00

1,60

27.09.2012

16.10.2012

70%

50%

2010

57.600.000,00

1,50

09.09.2011

27.09.2011

67%

49%

2009

38.400.000,00

1,00

15.09.2010

27.09.2010

56%

46%

2008

38.400.000,00

1,00

28.09.2009

16.10.2009

43%

37%

2006

38.400.000,00

1,00

05.07.2007

19.07.2007

78%

72%

2005

38.400.000,00

1,00

12.06.2006

22.06.2006

100% + część z zysku zapasowego

88%

* za lata obrotowe 2004, 2007 nie wypłacono dywidendy

Aktualna sytuacja

Wskaźniki techniczne RSI, MACD oraz krzywe kroczące SMA, EMA dają sygnały kupna. Z perspektywy 3-miesięcznej kurs akcji porusza się w trendzie wzrostowym. Stopy zwrotu kształtują się następująco: roczna 38.48%, 3-miesięczna 10.68%, miesięczna 9.00%. Beta wynosząca 0.86 oznacza dużą korelacje z benchmarkiem. Rok 2016 był dla spółki dobrym okresem. W bilansie można zaobserwować wzrost r/r aktywów ogółem o 26.86%, aktywów obrotowych o 63.09%, zapasów o 44.83%, inwestycji krótkoterminowych o 85.01%, środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych o 95.92%. W pierwszym kwartale 2017 roku wskaźniki wartości rynkowej wyniosły: Cena/Wartość księgowa 10.42 (wzrost w ujęciu k/k), Cena/Przychody ze sprzedaży 2.91 (spadek k/k), Cena/Zysk 34.39 (wzrost k/k), EV/EBIT 29.82 (wzrost k/k). Odnotować można także pozytywne tendencje wśród wskaźników rentowności w porównaniu z poprzednim rokiem: wzrost ROE o 44.56%, wzrost marży zysku operacyjnego o 7.19%, wzrost rentowności operacyjnej aktywów o 18.16%. Wskaźnik ROA nieznacznie spadł o 3.63%. Wskaźniki płynności również osiągają wyższe wartości w porównaniu z rokiem poprzednim.

Co dalej?

Zarząd opublikował w raporcie miesięcznym wyniki za lipiec 2017, w którym informuje, że przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 308 mln zł i były wyższe o 48.4% w porównaniu z lipcem 2016 r. Przychody za okres styczeń – lipiec były wyższe o 34.5% od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2016. Jest to spowodowane w znacznym stopniu wzrostem przychodów ze sprzedaży w kanale internetowym. Powyższa dynamika prognozuje pozytywne wyniki półroczne.

Przedstawiony powyżej materiał ma charakter tylko i wyłącznie informacyjno-edukacyjny i jest zamieszczany w celach edukacyjnych przez członków Studenckiego Koła Naukowego Taurus działającego przy Katedrze Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Autorzy serwisu prezentują własne analizy, komentarze, decyzje i wybory inwestycyjne dokonywane na własnych rachunkach inwestycyjnych, dlatego nie należy traktować poniższej treści jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Przedstawiony materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. SKN Taurus oraz portal www.skntaurus.pl nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane dobrowolnym wykorzystywaniem materiałów, treści, informacji oraz opinii zawartych w serwisie przez jego użytkowników.